اشتراک گذاری اصطلاح ویسکوزیته را حتما شنیده اید اما چه کاربردی دارد

ویسکوزیته روغن چیست؟
هنگامی که در مورد روغن موتور صحبت می کنید، اغلب می شنوید که از اصطلاح ویسکوزیته استفاده می شود. اساساً ویسکوزیته روغن به آسانی ریختن روغن در دمای خاص اشاره دارد. روغن های نازک تر در دماهای پایین تر جریان می یابند و ویسکوزیته کمتری دارند، در حالی که روغن های ضخیم تر ویسکوزیته بالاتری دارند. در هوای سرد، روغن های نازک اصطکاک را کاهش می دهند و به موتورها کمک می کنند تا سریعتر روشن شوند. در دماهای بالاتر، روغن های غلیظ فشار روغن و استحکام فیلم را حفظ می کنند و بارهای سنگین تری را تحمل می کنند. 
شاخص ویسکوزیته توانایی روغن را برای مقاومت در برابر تغییرات ویسکوزیته با تغییرات دما اندازه گیری می کند. بیشتر روغن های موتور چند درجه با بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته فرموله می شوند که از افزودنی های پلیمری برای کمک به حفظ ویسکوزیته روغن در طیف وسیعی از دماها استفاده می کنند و از قطعات موتور در برابر سایش محافظت می کنند. 
روغنی با عدد شاخص ویسکوزیته بالاتر می تواند ویسکوزیته خود را در محدوده دمایی وسیع تری حفظ کند. با این حال، این بهبود دهنده های شاخص ویسکوزیته به مرور زمان با بالا رفتن سن روغن از بین می روند.