کارخانه

آدرس: زنجان کیلومتر 20 جاده تهران(جاده ترانزیت)

تلفن: 02432462288 الى 9

فکس: 02432462290

کد پستى: 4516134869

دفتر تدارکات

تهران خیابان سعدى جنوبى-شماره 236 طبقه اول

33994615-33921461-33923871- تلفن : 33935829

فکس: 33915052

کدپستى: 1144716316

    در حال حاضر اپراتوری برای پاسخگویی وجود ندارد