روغن دنده

Project Description

روغن دنده کاوه و آبان

تولید شده بر اساس طبقه بندی API و با سطوح کیفیت  GL4,GL1با درجات مختلف طبق جدول زیربرای مصارف انواع خودروهای سبک و سنگین با خاصیت عالی

 

خواص فیزیکی

گرانروی در 40°C

 Cst

 گرانروی در

100°C

Cst

شاخص

گرانروی

دانسیته در

15°C

Kg/m3

نقطعه اشتعال

°C

نقطعه ریزش

°C

روش آزمون

ASTM

D-445 

ASTM

D-445

ASTM  

D-2270

 ASTM

D-1298

ASTM

 D-92

     ASTM

D-97

سطح کیفیت

SAE 90 API GL-1

گزارش شود

5/18-5/13

حداقل 85

884

حداقل 200

حداکثر 9-

سطح کیفیت

SAE 110 API GL-1

گزارش شود

24-5/18

حداقل 85

880

حداقل 206

حداکثر9-

سطح کیفیت

SAE 140 API GL-1

گزارش شود

5/32-24

حداقل 85

883

حداقل 210

حداکثر 6-

سطح کیفیت

SAE 75W API GL-4

گزارش شود

حداقل 1/4

گزارش شود

871

حداقل 150

گزارش شود

سطح کیفیت

SAE 85W90 API GL-4

گزارش شود

5/18-5/13

گزارش شود

886

حداقل 165

گزارش شود

سطح کیفیت

SAE 80W API GL-4

گزارش شود

———-

گزارش شود

887

———

گزارش شود

ضد خوردگی ، ضد کف و ضد سایش در بسته بندی ظروف یک لیتری، چهار لیتری، بیست لیتری و بشکه تولید میشود.

سطح کیفیت GL-1 : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 2975

سطح کیفیت GL-4 : مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 2873