روغن صنعتی

Project Description

روغن صنعتی آبان

 

این روانکار در دستگاههای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد که از آن جمله می توان دنده های صنعتی با خاصیت کاهش دهندگی اثر فشار EP)( و در دنده های دستگاههای صنایع فولاد، سیمان ، دستگاههای فرآیند لاستیک سازی ، کاغذ سازی و نیز دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ و هیپوئید و یاتاقان های ساده را نام برد.

 

 

خواص

فیزیکی

گرانروی در

40°C

Cst

گرانروی در

100°C

Cst

شاخص

گرانروی

دانسیته در

15°C

Kg/m3

نقطعه

اشتعال

°C

نقطعه

ریزش

°C

روش آزمون

ASTM

    D-445

ASTM

   D-445

ASTM

  D-2270

  ASTM 

D-1298

ASTM

  D-92

 ASTM 

D-97

سطح کیفیت

ISO 68

8/74-2/61

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 185

حداکثر 9-

سطح کیفیت

ISO 150

165-135

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 200

حداکثر 9-

سطح کیفیت

ISO 220

242-198

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 200

حداکثر 6-

سطح کیفیت

ISO 320

352-288

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 200

حداکثر 6-

سطح کیفیت

ISO 480

528-432

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 200

حداکثر 6-

سطح کیفیت

ISO 640

704-576

گزارش شود

حداقل 90

…………….

حداقل 200

حداکثر 3-

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 2974تولید شده است