روغن موتور بنزینی و دیزلی

Project Description

روغن موتور کاوه و آبان

 

تولید شده بر اساس طبقه بندی API و با سطوح کیفیت مختلف از SC/CC تا SH/CC برای موتورهای بنزینی که به صورت تک درجه ای و چند درجه ای ( چهارفصل) در بسته بندیهای یک لیتری، چهارلیتری، پنج لیتری،بیست لیتری و بشکه تولید میگردد.

 

خواص فیزیکی

گرانروی در 40°C

Cst

گرانروی در 100°C

Cst

شاخص

گرانروی

دانسیته در 15°C

Kg/m3

نقطعه اشتعال

°C

نقطعه ریزش

°C

قلیائیت کل

TBN

روش آزمون

ASTM

    D-445

ASTM 

 D-445

ASTM 

D-2270

  ASTM 

D-1298

ASTM

  D-92

 ASTM

  D-97

ASTM

 D-2896

سطح کیفیت

SAE 40 API SC/CC

گزارش شود

3/16-5/12

گزارش شود

885

حداقل 220

حداکثر 9-

حداقل 254

سطح کیفیت

SAE 50 API SC/CC

گزارش شود

9/21-3/16

گزارش شود

885

حداقل 220

حداکثر9-

حداقل 254

 

               مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 585 تولید شده است