روغن موتور دیزلی

Project Description

روغن موتور کاوه و آبان

 

تولید شده بر اساس طبقه بندی API ( American Petroleum Institute) و با سطوح کیفیت   CC,CD,CF,CF-4  برای موتورهای دیزلی که به صورت تک درجه ای و چند درجه ای  ( چهارفصل) در بسته بندیهای یک لیتری، چهارلیتری،پنج لیتری، بیست لیتری و بشکه تولید میگردد.

 

خواص فیزیکی

گرانروی در 40°C

Cst

گرانروی در 100°C

Cst

شاخص گرانروی

دانسیته در 15°C

Kg/m3

نقطعه اشتعال

°C

نقطعه ریزش

°C

قلیائیت کل

TBN

         روش آزمون

 

ASTM 

   D-445

ASTM

D-445

ASTM

   D-2270

ASTM

  D-1298

ASTM 

D-92

ASTM

  D-97

ASTM

D-2896

سطح کیفیت

SAE 40 API CD

گزارش شود

3/16-5/12

گزارش شود

890

حداقل 220

حداکثر 9-

حداقل 10

 

سطح کیفیت

SAE 50 API CD

 

گزارش شود

9/21-3/16

گزارش شود

890

حداقل 220

حداکثر9-

حداقل 10

سطح کیفیت

SAE 15W40 API CF-4

گزارش شود

3/16-5/12

گزارش شود

880

حداقل 200

حداکثر24-

حداقل 10

سطح کیفیت

SAE 20W50 API CF-4

گزارش شود

9/21-3/16

گزارش شود

890

حداقل 200

حداکثر24-

حداقل 10

           سطح کیفیت API CD : مطابق استاندارد ملی ایران به شماره 1342  

               سطح کیفیت API CF-4 : مطابق استاندارد ملی ایران به شماره  11379