روغن هیدرولیک

Project Description

روغن هیدرولیک کاوه و آبان

 

این روغن در سیستم های هیدرولیک و پرس های سبک و سنگین مورد استفاده قرار میگیرد و در سطح کیفیت DIN51524 part2 ( HLP) تولید میشود.

 

خواص فیزیکی

گرانروی

در 40°C

Cst

گرانروی

در 100°C

Cst

شاخص

گرانروی

دانسیته در 15°C

Kg/m3

نقطعه

اشتعال

°C

نقطعه

ریزش

°C

روش آزمون

 

ASTM

D-445

ASTM

D-445

ASTM

     D-2270

ASTM 

D-1298

ASTM 

D-92

ASTM

D-97

سطح کیفیت

ISO 68

8/74-2/61

گزارش شود

حداقل 90

883

حداقل 195

حداکثر9-

سطح کیفیت

ISO 150

165-135

گزارش شود

حداقل 90

…………………

…………………

…………………

سطح کیفیت

ISO 220

242-198

گزارش شود

حداقل 90

…………………

…………………

…………………

سطح کیفیت

ISO 320

352-288

گزارش شود

حداقل 90

…………………

…………………

…………………

سطح کیفیت

ISO 480

528-432

گزارش شود

حداقل 90

…………………

…………………

…………………

سطح کیفیت

ISO 640

704-576

گزارش شود

حداقل 90

…………………

…………………

…………………

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 3045 تولید شده است