ضد یخ

Project Description

ضدیخ، ضدجوش، ضد خوردگی، کاوه تولید شده بر اساس استانداردهای جهانی ASTMD 3306 و استاندارد ملی ایران شماره 338 با پایه اتیلن گلیکول با کیفیت بسیار عالی برای استفاده در انواع خودروهای سبک .

     نقطه انجماد در 50 % حجمی 39 درجه سانتیگراد

    نقطه جوش در 50 % حجمی 108 درجه سانتیگراد

خواص فیزیکی

ضد یخ کاوه

واحد

مقیاس

روش آزمون

 ISIRI- No: 338

                      دانسیته

g/cm3

12/1

197

نقطه جوش در 760 میلیمتر جیوه

( 100 % ضدیخ)

° C

حداقل 170

1213

نقطه جوش در 760 میلیمتر جیوه

(50 % ضدیخ)

° C

حداقل108

 

1213

نقطه انجماد ( 50 % ضدیخ)

° C

حداکثر 39-

1448

PH  

 ( 50 % ضدیخ)

………………

11-5/7

1212

 

مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 338 تولید شده است.